9. 6. 2013 - Monitorovací systém strukturálních fondů pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

zpět na Novinky

Dne 6. června 2013 společnost TESCO SW a.s. podepsala s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) smlouvu o dílo na dodávku aplikace MS2014+ (Monitorovací systém strukturálních fondů období 2014 - 2020), která bude základním nástrojem pro monitorování využívání finanční pomoci z fondů Evropské unie v programovém období 2014 - 2020. Tato aplikace bude sloužit orgánům státní správy, samosprávy, jejich příspěvkovým organizacím a dalším subjektům zapojeným do přípravy, administrace, hodnocení a kontrolování poskytování finančních prostředků z fondů Evropské unie.

Předmětem smlouvy o dílo je návrh, vývoj, testování a implementace aplikace MS2014+, specifikace HW platformy a infrastruktury serverovny pro testovací a provozní prostředí, realizace pilotního provozu, zaškolení vybraných pracovníků MMR ČR a předání související dokumentace.

Současně došlo k podpisu servisní smlouvy na zajištění provozu a rozvoje aplikace MS2014+.