30. 5. 2016 - Zapojili jsme se do diskuze časopisu Automa

zpět na Novinky

Zástupci českých IT firem diskutovali v květnovém čísle časopisu Automa na téma „Průmyslový podnik a jeho informační systém“. Do diskuze se zapojil i Ing. Martin Veselý, hlavní architekt informačních systémů společnosti TESCO SW a.s. O tom jaká bude podle něj budoucnost informačních systémů v průmyslové sféře se dozvíte v níže uvedeném příspěvku.

 

Jaké jsou z vašeho pohledu základní cíle informačních systémů průmyslového podniku?

Informační systémy by měly být ve shodě s celkovými cíli podniku. Pro jakýkoliv podnik, nejen průmyslový, je klíčovým faktorem konkurenceschopnost v současném tržním prostředí. A správně implementovaný informační systém je jedním z klíčů k úspěchu.

Realizace podnikových vizí a strategií vyžaduje zpracování enormního množství dat a vytěžení podstatných informací nejen o vlastním podniku, ale i o konkurenci a tržním prostředí. Jedním z výsledků procesu integrace podnikové a informační strategie je analýza, vývoj, implementace, podpora a rozvoj informačního systému. Komplexní podnikový informační systém by měl mít, stejně jako podnik, tři úrovně: strategickou, taktickou a operativní (například systém pro údržbu, pro energetický management či správu majetku).

Je však nutné zmínit, že informačním systémem není jen software a hardware. Je potřeba připočítat i skupinu lidí, která o zavedení a podporu informačního systému pečuje, a to na straně jak samotného podniku, tak i dodavatele řešení. Právě dialog těchto dvou stran o požadavcích, cílech a rozsahu informací vede k tomu, že informační systém je přínosem, a nikoliv zátěží. Nelze jej totiž pořídit jako "krabicové řešení".

Základní cíl informačního systému průmyslového podniku je tedy podpora a zefektivnění administrativních i výrobních procesů a dosažení konkurenceschopnosti.

Podporou a zefektivněním procesů se myslí zejména elektronizace a automatizace vybraných částí procesů. Již dnes dokážeme realizovat taková řešení, jež zajistí automatickou on-line rekonfiguraci v případě poruchy.

 

Informační systémy výroby jsou v mnoha průmyslových odvětvích realizovány pouze částečnými řešeními. Kde vidíte konkurenční výhodu při nasazení systematicky budovaného informačního systému MES?

Nejen v průmyslu lze narazit na částečně budovaná řešení, často složená z různorodých systémů. Sami pak narážíme na problematiku dodatečné integrace, a to jak v úrovni provozní, tak i datové. Systematicky budovaným systémem předejde zákazník problémům, s nimiž se jako integrátoři běžně setkáváme. Jelikož námi řešené integrační vazby monitorujeme, jejich výpadek často zjistíme dříve než zákazník. Při analýze výpadku často zjišťujeme, že třetí strana, dodavatel integrovaného systému, provedl upgrade v takovém rozsahu, že způsobil rozpad integrační vazby (často stačí "jen" změnit i přihlašovací jméno a heslo). My jako integrátoři se pochopitelně o všem dozvídáme, ale už je pozdě.

Dále často narážíme na systémy různorodé z pohledu platforem, které je technicky nemožné propojit napřímo. Potom je třeba přidat integrační prvek, tedy jakéhosi "tlumočníka". Je nasnadě, že pro řešení složené z různorodých systémů, které je za běhu integrováno a upravováno, je náročnější zajistit odpovídající funkční bezpečnost, než když je řešení zapouzdřeno v jednom systému.

 

Snahy o komplexní řešení IS/IT v průmyslu budou přinášet i nové příležitosti a výzvy. Jakým směrem, podle Vás, se budou tyto IS do budoucna ubírat?

Směr bude v souladu s vizí Industry 4.0, tedy s vizí pokroku v automatizaci a vzniku takzvaných kyberneticko-fyzických systémů. Snahou bude v průmyslu, ale i v domácnostech vytvořit inteligentní distribuovanou síť různorodých entit podél celého řetězce vytvářejícího hodnotu. Každá entita bude fungovat samostatně a v případě potřeby si vyžádá komunikaci s jiným prvkem. Vznikne tak Internet věcí (IoT) a služeb (IoS), v nichž se budou odrážet základní principy Industry 4.0, tedy interoperability, virtualizace, decentralizace, schopnost pracovat v reálném čase, orientace na služby, modulárnost a schopnost rekonfigurace. Sami jsme v této věci pokročili v případě energetického managementu, kde již nyní dokážeme odběratelům poskytnout platformu pro dálkové odpočty, dálkovou konfiguraci měřidel, sběr dat z těchto systémů a poskytnutí výstupů pro plánování, sledování a predikci souvisejících ekonomických aspektů. V systému pro řízení údržby je vize taková, že zařízení sama budou predikovat a ohlašovat svoje poruchy a v rámci prevence poruchy budou automaticky naplánovány jejich kontroly a revize, zkrátka opakované činnosti.

Na rozvoji těchto systémů nadále pracujeme a mohu prozradit, že jde o další funkce, o kterých můžeme prohlásit, že spadají do rámce IoT a IoS.

 

(Zdroj: Časopis Automa, č. 5/2016)