Je za soulad informačního systému s GDPR odpovědný zákazník či dodavatel IS?

 • Za informační systém (IS) primárně odpovídá tzv. Správce. Dle GDPR čl. 4 určuje účel i prostředky pro zpracování osobních údajů (OÚ). Odpovídá tedy i za to, aby IS nebo Zpracovatel vyhovoval požadavkům GDPR. Roli Správce zde vykonává zákazník.
 • Zpracovatel provádí dle čl. 4 GDPR zpracování OÚ (vyhledávání, zápis, …). Zodpovídá za OÚ v rozsahu podmínek smlouvy nebo jiného právního aktu uzavřeného mezi Správcem a Zpracovatelem dle GDPR čl. 28. Dodavatel IS je v roli Zpracovatele, jen pokud přímo zajišťuje provoz IS (např. formou cloudu).
 • Dodavatel IS, který nemá přístup k OÚ uloženým v IS, respektive nezajišťuje samotný provoz IS, není v postavení Zpracovatele, tudíž nemá zodpovědnost dle GDPR.

Je TESCO SW připraveno na GDPR?

 • Již nyní plníme požadavky zákona č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti a požadavky normy ČSN  ISO/IEC 27001 – řízení bezpečnosti informací.
 • Jako firma budeme v květnu plně v souladu s GDPR. Provedli jsme rozsáhlou interní analýzu.

Jak jsou aplikace TESCO SW připravené na GDPR?

 • Každá aplikace TESCO SW postavená na jednotném aplikačním frameworku TEAF disponuje základními vlastnostmi pro ochranu OÚ.

Jedná se o:

 • Minimalizace údajů – možnost přizpůsobení formulářů a tiskových sestav skrytím či odstraněním nepotřebných OÚ
 • Auditování – možnost parametrického nastavení auditu
  • Čtení, zápisu, změny, výmazu OÚ.
  • Změn oprávnění přístupu k OÚ.
 • Řízení přístupů – uživatelé, aplikační role, kompetence
 • Šifrování
  • Komunikace
   • Mezi klientem a webovým serverem – protokol TLS.
   • Mezi aplikačním serverem a databází – protokol SSL/TLS.
   • Mezi externími aplikacemi – v závislosti na konkrétním případě.
  • Dat uložených v DB
   • Transparent Data Encryption (pro Oracle i MS SQL).
 • Zpracování OÚ – řízení životního cyklu OÚ prostřednictvím parametrizovatelného workflow.
 • Pro zajištění souladu s nařízením GDPR je třeba aplikovat výše uvedené vlastnosti na individuální potřeby konkrétního zákazníka v souladu s opatřenými identifikovanými v rámci analýzy GDPR.
 • Volitelně lze rozšířit aplikace o:
  • Specializovaný modul na „Správu osobních údajů“
  • Automatická validace a oprava OÚ ze základních registrů
  • Automatická likvidace OÚ po pominutí účelu zpracování
  •  Integrace
   • na koncentrátory logů či bezpečnostní dohledový systém
   • na IDM

 

Jaké další produkty a služby TESCO SW v souvislosti s GDPR nabízí?

 

 • Specializovaný modul „Správa osobních dat, která umožňuje:
  • Možnost definic vlastních exportů a importů OÚ.
  • Automatizovaný výmaz dat po ukončení zpracování.
  • Přehledové reporty a statistiky zpracování OÚ dle požadavků.

 

 • IDM s nadstavbovým modulem GDPR
  • Centrální správa identit, zákonných titulů, účelů zpracování, souhlasů se zpracováním, žádostí a námitek subjektů OÚ v souvislosti s GDPR.
  • Synchronizace OÚ napříč podnikovou architekturou.

 

 • Komplexní službu „GDPR na klíč“, která zahrnuje
  • Zmapování životního cyklu zpracování OÚ ve společnosti.
  • Identifikace nesouladů s požadavky GDPR.
  • Návrh a realizace vhodných organizačních, technických a právních opatření.
  • Zákazník poskytuje jen potřebné informace formou rozhovorů a dokumentů.
 • Outsourcing odborných kapacit pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • Konzultace a semináře.

 

Mají / budou mít aplikace či firma TESCO SW certifikát/osvědčení GDPR?

 • Zatím není ustanovena národní certifikační autorita ani certifikační politiky. Oficiální certifikát ani osvědčení zatím nelze získat.
 • „Prozatím“ jsme držiteli certifikátů mj. norem ČSN ISO 9001 – management kvality, ČSN ISO/IEC 27001 – bezpečnost informací, aj.
 • Máme zkušenosti s provozem 2 kritických a 2 významných informačních systémů dle zákona č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti.
 • Situaci ohledně osvědčení a certifikací rozhodně sledujeme.

 

Kam se mohu při řešení souladu s GDPR obrátit?

 • Jednoduše na vaše smluvní konzultanty TESCO SW, kteří váš požadavek dále přesměrují.

Co musí zajistit Zákazník aplikací TESCO SW na své straně?

 • V první řadě musí mít přehled o životním cyklu zpracování OÚ. Tj. co, proč, kdo, jak dlouho, kde a čím zpracovává.
 • Dále musí provést analýzu shody s GDPR s cílem
  • Potvrdit zákonnost zpracování.
  • Potvrdit účel zpracování.
  • Potvrdit rozsah zpracovávaných OÚ.
  • Potvrdit zajištění důvěrnosti a integrity dat.
  • Zajistit doložitelnost souladu s GDPR.
 • Na základě identifikovaných neshod s GDPR a z toho plynoucích rizik zajistit s konzultanty TESCO SW návrh a implementaci opatření jako jsou (nikoli výlučně):
  • Úpravy rozsahu zpracovávaných OÚ
  • Změnu definic aplikačních rolí
  • Úpravy v nastavení logování
  • Atd.
 • V případě, že správce OÚ nemá vlastní odborné kapacity k posouzení stavu souladu s GDPR, může využít služby „GDPR na klíč“ (viz „Jaké produkty a služby TESCO SW nabízí“)

 

Bude vše připravené do 25. 5. 2018?

 • Nezbytná technická funkcionalita je připravena již nyní.
 • Termín poskytnutí podpory pro správné nastavení aplikace, další rozvojové požadavky a dodávky rozšiřujících modulů dle konkrétní objednávky.

Mohu předat TESCO SW kopii produkční databáze pro účely vývoje či testování?

 

 • Ano, ale před tím je nutné OÚ vymazat či anonymizovat. OÚ se v databázi mohu vyskytovat v jakékoli formě, tedy ve formě textů, čísel, dat nebo souborů.