O firmě - Ochrana osobních údajů

zpět na Společnost

Informace o zpracování osobních údajů

Platná od: 1. 6. 2018

Správce osobních údajů

Obchodní firma:      TESCO SW a.s. 
Sídlo:                       tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc 9
IČ:                            258 92 533

Zástupce Správce: Ing. Kamila Urbanová, tel.: 587 333 741, e-mail: kamila.urbanova@tescosw.cz

Ochrana osobních údajů zákazníků, zaměstnanců a jiných osob, které mají  se společností TESCO SW a.s. jakýkoli vztah, je pro naši společnost jednou z hlavních priorit a společnost si je vědoma důležitosti bezpečného nakládání s osobními údaji. Proto Vás, subjekty údajů informujeme, že:

1. Zpracovávání osobních údajů

TESCO SW a.s. zpracovává osobní údaje především pro tyto účely:

 • Správa osobních údajů zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání při sjednávání, plnění a zpracovávání pracovních smluv, zpracovávání mzdové agendy
 • Sjednávání, plnění a zpracovávání smluv uzavíraných se zákazníky a provádění činností v oblasti reklamy a průzkumu trhu
 • Sjednávání, plnění a zpracovávání smluv s dodavateli v rámci poskytování služeb
 • Zpracovávání ekonomické a účetní agendy
 • Řízení společnosti a spolupráce s třetími stranami v rámci dodržování závazných právních předpisů

TESCO SW a.s. zpracovává osobní údaje pouze ze zákonných důvodů a pouze tehdy:

 • Je-li to nezbytné pro splnění smlouvy uzavřené s Vámi či pro provedení opatření před uzavřením této smlouvy na Vaši žádost
 • Je-li to nezbytné pro splnění některé z našich právních povinností
 • Je-li to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (dále jen „oprávněný zájem“).
  Za náš oprávněný zájem považujeme především:
  • Účast v dotačních projektech umožňujících rozvoj společnosti a jejich zaměstnanců.
  • Získávání pravidelné zpětné vazby pro zaměstnavatele v souvislosti s kvalitou, rozsahem a úrovní odváděné práce při výkonu pracovní pozice u zaměstnavatele
  • Řádné zabezpečení ochrany majetku a předcházení mimořádným událostem v provozních prostorách společnosti
 • Na základě Vašeho souhlasu

Vaše osobní údaje jsou pro zajištění výše popsaných účelů vedle naší společnosti a jejích zaměstnanců zpracovávány také dalšími společnostmi v rámci TESSELA Holding SE a společnostmi, které jsou s ním spřízněny. Těmto společnostem jsou Vaše osobní údaje předávány ke zpracování na základě řádně uzavřených smluv, ve kterých se nám zavázaly k zajištění náležité ochrany Vašich osobních údajů přijetím vhodných opatření technického a organizačního charakteru.

Osobní údaje nejsou v rámci TESCO SW a.s. předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a nejsou předávány třetím stranám.

TESCO SW a.s. uchovává osobní údaje:

 • Pouze po dobu trvání smluvního vztahu nebo po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Nad rámec této doby pak osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ jejich užití v případě právního sporu.
 • Osobní údaje, které jsme získali na základě Vašeho souhlasu, uchováváme do odvolání platnosti tohoto souhlasu nebo po dobu jeho platnosti, je-li ve vašem souhlasu uvedena. Pomine-li účel, pro který byl souhlas dán, budou osobní údaje subjektu vymazány.

2. Práva subjektu údajů

Každý subjekt údajů (tedy i Vy), má právo vyžadovat od Správce přístup ke všem svým zpracovávaným osobním údajům, má právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování a má právo na přenos jeho osobních údajů.

Vaše práva můžete uplatnit bezplatně. Pokud by však Vaše žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené
s poskytnutím požadovaných informací, případně můžeme Vaši žádost odmítnout.

 • Právo na přístup – pokud nás o to požádáte, podáme Vám informace o tom, které Vaše osobní údaje a jakým způsobem zpracováváme
 • Právo na opravu – pokud zjistíte nepřesnost v osobních údajích, které zpracováváme, co nejrychleji zajistíme jejich opravu
 • Právo na výmaz – pokud se budete domnívat, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo žádat jejich výmaz. Ne vždy je to ale možné – pokud taková situace nastane, rádi Vám důvod odmítnutí sdělíme. Tato situace může nastat, pokud Vaše údaje zpracováváme:
  • Pro plnění naší právní povinnosti
  • V rámci plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli 
  • Pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků
  • Pro účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely
 • Právo na omezení zpracování – Vaše osobní údaje nebudou dočasně zpracovávány
  v následujících případech:
  • Pokud budete popírat přesnost osobních údajů, než dojde k rozhodnutí, zda jsou správné či nikoli
  • Pokud bychom Vaše osobní údaje zpracovávali bez dostatečného právního základu, ale Vy, místo uplatnění práva na výmaz osobních údajů, budete žádat omezení jejich zpracování
  • Pokud bychom Vaše osobní údaje již nepotřebovali pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy byste je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
  • Pokud vznesete  námitku proti zpracování osobních údajů.
 • Právo na vznesení námitky proti zpracování – pokud zpracováváme Vaše osobní údaje z našeho oprávněného zájmu, který je uvedený výše, můžete proti takovému zpracování podat námitku
 • Právo na přenositelnost osobních údajů – pokud Vaše osobní údaje zpracováváme
  s Vašim souhlasem nebo pro plnění smlouvy, můžete žádat o přenesení Vašich osobních údajů. Vámi poskytnuté osobní údaje Vám předáme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
 • Právo na odvolání souhlasu: jsou-li osobní údaje subjektu údajů (tedy Vaše) zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním

Svá práva můžete uplatňovat u výše uvedeného zástupce Správce osobních údajů.

Pokud se subjekt údajů (tedy i Vy) domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno některé z jeho práv, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Státním dozorovým orgánem pro oblast ochrany osobních údajů je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se můžete obrátit.