Vnitřní integrace úřadu

zpět na Úvod

Úvod a představení zákazníka

Tato případová studie společnosti TESCO SW a.s. popisuje realizaci zakázky Vnitřní integrace úřadu v prostředí KÚ Moravskoslezského kraje.

KÚ Moravskoslezského kraje je jedním z úřadů Moravskoslezského kraje. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zákonem, zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí. Krajský úřad rovněž vykonává zákonem stanovenou státní správu (přenesenou působnost) s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu kraje a radě kraje či zvláštnímu orgánu. Krajský úřad se člení na odbory a oddělení, v čele krajského úřadu stojí ředitel.

Výchozí stav

S vzrůstajícím tlakem na efektivitu komunikace občana s úřadem, efektivitu běhu agend a dostupnost důvěryhodných informací, vzešel z Ministerstva vnitra ČR projekt e-Government, mezi jehož cíle patří i napojení informačních systémů orgánů výkonné moci na informační systémy veřejné správy (zejm. Informační systém základních registrů a portál Czech POINT).

Jelikož Informační systém základních registrů obsahuje citlivé osobní údaje, ze zákona o základních registrech č. 111/2009 Sb. je nutné přístupy k těmto údajům zaznamenávat. To klade požadavky na sjednocení uživatelských údajů napříč agendovými informačními systémy a monitorování přístupů k Informačnímu systému základních registrů.

Požadavky zákazníka

Na základě těchto skutečností došlo ze strany KÚ Moravskoslezského kraje k vypsání veřejné zakázky „Vnitřní integrace úřadu“, jejímž cílem by bylo provedení vnitřní integrace úřadu z hlediska podpory informatickými činnostmi, čímž by došlo k zefektivnění běhu agend a usnadnění občanům komunikace s úřadem.

Veřejná zakázka byla realizována v rámci projektu „Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS“ v rámci multiprojektu „E-Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy)“.

V rámci této veřejné zakázky požadoval KÚ Moravskoslezského kraje po dodavateli realizaci následujících dílčích plnění:

 • pořízení systému pro řízení identit (identity management) a jeho integrace na současný personální systém,
 • pořízení systému pro správu nemovitého majetku, který by zajistil správu procesů a činností v následujících oblastech:
  • vedení evidence popisných a grafických pasportizačních dat,
  • vedení evidence dat katastru nemovitostí a registru UIR-ADR,
  • podpora řízení majetkoprávních operací,
  • podpora řízení pojistných událostí,
  • podpora řízení akcí reprodukce majetku,
  • podpora řízení provozních a údržbových činností týkajících se majetku,
  • vedení evidence nájemních a výpůjčních vztahů,
 • realizace integrační platformy, která by spojovala a zprostředkovávala komunikaci mezi jednotlivými aplikačními a systémovými službami.
 • implementace systému pro řízení IT služeb Service Desk (dle metodiky ITIL),
 • implementace systému jednotného přihlášení,
 • integrace dodaných systémů se základními registry a portálem veřejné správy.

Řešení

Hlavním dodavatelem řešení se na základě vítězství ve veřejné zakázce stala společnost newps.cz s.r.o., která pro realizaci vybraných procesů využila služeb subdodavatele – společnosti TESCO SW a.s.

Společnost TESCO SW a.s. v prostředí krajského úřadu implementovala následující SW řešení:

 • FaMa+ EAI – řešení pro vnitřní i vnější datovou a procesní integraci,
 • FaMa+ ITSM – komplexní řešení pro správu IT služeb, založené na metodice ITIL,
 • FaMa+ AM – informační systém, spojující ekonomicko-účetní, technický a majetkoprávní pohled na movitý i nemovitý majetek.

Společnost newps.cz s.r.o. k výše uvedeným informačním systémům dodala tato SW řešení:

 • systém pro řízení identit,
 • portál pro jednotné přihlášení externích uživatelů.

Implementovaná řešení plně splnila požadavky KÚ Moravskoslezského kraje definované v zakázce „Vnitřní integrace úřadu“. Všechna tato řešení byla upravena dle specifických požadavků KÚ Moravskoslezského kraje a stávající procesy byly optimalizovány tak, aby práce s integrovanými systémy byla uživatelsky přívětivá.
 

Harmonogram projektu

1. etapa – Analýza (10-2012 – 01/2013).

2. etapa – Implementace řešení (01/2013 – 09/2013).

3. etapa – Zkušební provoz (10/2013 - 10/2014)

4. etapa – Zahájení ostrého provozu + provozní podpora (11/2014 – 11/2021).

Přínosy projektu

Hlavní přínosy realizace zakázky „Vnitřní integrace úřadu“ v prostředí KÚ Moravskoslezského kraje:

 • jednotná správa identit a zajištění jejich distribuce do koncových systémů,
 • zlepšení kvality i dostupnosti poskytovaných služeb,
 • zvýšení transparentnosti veřejné správy,
 • možnost sdílení informací a služeb,
 • snížení nákladů na provoz služeb,
 • možnost sbírat a analyzovat data o výkonu veřejné správy pro účely zvyšování její kvality.