O firmě - Politiky systému řízení

zpět na Společnost

Společnost TESCO SW a.s. má implementován Integrovaný systém řízení (ISŘ) jako nástroj pro úspěšné řízení všech svých procesů, neustálé zvyšování jejich výkonnosti a tím posílení své konkurenceschopnosti v oblasti poskytování svých služeb.
 

Politiky systému řízení pak představují vrcholné dokumenty vedení společnosti ve vztahu k předmětné oblasti Integrovaného systému řízení společnosti TESCO SW a.s. a určují svým strategickým významem celkové záměry a způsoby jejich naplnění pro danou oblast.

 

Politika kvality je východiskem pro zpracování vnitřních předpisů společnosti TESCO SW a.s. v oblasti řízení kvality společnosti a také základním rámcem pro plnění stanovených úkolů. Zároveň definuje požadované chování všech účastníků firemních procesů tak, aby byly plněny všechny požadavky normy ISO 9001 v platném znění, jejíž certifikát společnost získala a udržuje. Politika kvality je přezkoumávána v pravidelných intervalech z hlediska zajištění její trvalé vhodnosti.

  Politika kvality
 
Systém řízení kvality (QMS) (PDF soubor)


Politika bezpečnosti informací určuje základní rámec pro řízení bezpečnosti informací ve společnosti TESCO SW a.s. dle mezinárodního standardu ISO/IEC 27001 a je závazná pro všechny zaměstnance. Její důsledné uplatňování a naplňování na všech stupních řízení poskytuje jistotu všem zainteresovaným stranám (zákazníci, partneři, dodavatelé,…), které přicházejí do kontaktu s produkty a službami společnosti, že důvěrnost, integrita a dostupnost všech informací je v maximální míře zajištěna v souladu s přijatým klasifikačním schématem společnosti.

  Politika bezpečnosti informací
 
Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) (PDF soubor)


Trvalý cíl v podobě ochrany životního prostředí jako prostředku k dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti, patří k základním hodnotám všech zaměstnanců společnosti TESCO SW a.s. Environmentální politika a její naplňování spolu se stanovenými cíli systému environmentálního managementu vede k minimalizaci dopadů činností společnosti na životní prostředí a tím také k potřebnému a nutnému nastolování rovnováhy mezi uspokojováním potřeb současných a budoucích generací a schopností přírody se trvale obnovovat.

  Environmentální politika
 
Systém environmentálního managementu (EMS) (PDF soubor)