O firmě - Projekty podpořené EU

zpět na Společnost

Název: Vývoj mobilní aplikace pro inventarizaci MaJa+ pomocí RfID

Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015611

Dne 01. 01. 2019 bude oficiálně zahájena realizace projektu s názvem „Vývoj mobilní aplikace pro inventarizaci MaJa+ pomocí RfID“. Na podporu realizace projektu byla dne 17. 12. 2018 podána žádost o podporu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), programu Aplikace – Výzva VI. Cílem projektu je prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vyvinout aplikaci MaJa+ pomocí RfID, která usnadní a zmodernizuje evidenci majetku ve firmách. Při využití RfID dojde ke snížení chybovosti při evidenci a inventarizaci majetku.

Datum vložení dne 31. 12. 2018

 

Název: SmartHome
Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009174

Dne 15. 12. 2017 bylo podepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovaci (OP PIK), programu Aplikace – Výzva III., kterým je projekt „Smart Home“ oficiálně schválen ke spolufinancování z prostředků strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR.

Datum vložení 15. 12. 2017

 

Název: MedDiag
Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012488

Dne 1. 1. 2018 bude zahájena realizace projektu s názvem "MedDiag". Na podporu realizace projektu byla dne 30. 11. 2017 podána žádost o dotaci v rámci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), programu Aplikace – Výzva IV. Předmětem projektu je prostřednictvím PV a EV vyvinout softwarový nástroj MedDiag, který bude použit při diagnostice znaků Parkinsonovy choroby. Podstatou projektu je počítačová analýza obrazů echogenity sentinelové uzliny ve zvolené oblasti. Aplikace bude postavena na algoritmu, jehož základním principem je využití binárních prahových hodnot na obrazcích ve stupni šedi. Počítačová podpora analýzy znaků Parkinsonovy choroby zpřesní její diagnostiku a následně pomůže optimalizovat léčbu.

Datum vložení dne 15. 12. 2017

 

28. února 2017

Název: SmartHome
Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009174

Dne 1. 3. 2017 bude zahájena realizace projektu s názvem "SmartHome". Na podporu realizace projektu byla dne 3. 2. 2017 podána žádost o dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), programu Aplikace – Výzva III. Předmětem projektu je prostřednictvím průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vytvořit mobilní aplikaci a webový portál pro správu oblastí běžného života a domácnosti. Aplikace a portálové řešení SmartHome nabídne velké množství funkcí pokrývajících situace, které běžné nastávají v domácnosti. Bude sloužit jako evidenční nástroj, pomocník, plánovač, našeptávač, hlídač a koordinátor. Vše bude zakomponované v jedné aplikaci, ve které spolu budou jednotlivé části vzájemně komunikovat. V neposlední řadě dojde k napojení aplikace na IoT.

 

27. února 2017

Dne 24. 2. 2017 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovaci (OP PIK), programu Aplikace – Výzva I., kterým je projekt „Informační systém pro řízení a správu obchodů v prostředí Forexu“ oficiálně schválen ke spolufinancování z prostředků strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR. Předmětem projektu je aplikace programových nástrojů z oblasti umělé inteligence např. vícevrstvých neuronových sítí s genetickou optimalizací, fuzzy-logických modelů, na vývoj informačního systému, který pokryje veškeré procesy administrace, kontroly, realizace a vyhodnocení devizových obchodů a cizoměnných plateb. Výstupem bude unikátní SW aplikace určená finančním subjektům podnikajícím v oblasti devizových obchodů.

 

Název: Informační systém pro řízení a správu obchodů v prostředí Forexu
Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004892

Dne 31. 12. 2016 byla úspěšně ukončena první etapa projektu „Informační systém pro řízení a správu obchodů v prostředí Forexu“. V průběhu této etapy se podařilo realizovat stanovené cíle. Byla provedena analýza věcné oblasti realizace devizových obchodů ve vazbě na možnosti prezentační technologie HTML5, analýzy oblastí a procesů risk-managementu, tradingu a byznysu z hlediska rozhodovacích a predikčních úloh. Současně bylo provedeno detailní vymezení jednotlivých funkčních celků IS a definovaných vymezení jednotlivých funkčních celků IS a definovaných základních vnitřních vertikálních a horizontálních vztahů modulů a funkcionality a byla vytvořena základní projekčně analytická kostra IS.

Datum vložení dne 1.1.2017

 

29. ledna 2016

Název: Informační systém pro řízení a správu obchodů v prostředí Forexu.
Reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004892

Dne 1. 1. 2016 byla zahájena realizace projektu s názvem "Informační systém pro řízení a správu obchodů v prostředí Forexu". Na podporu realizace projektu byla dne 21. 1. 2016 podána žádost o dotaci v rámci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), programu Aplikace – Výzva I. Předmětem projektu je aplikace programových nástrojů z oblasti umělé inteligence např. vícevrstvých neuronových sítí s genetickou optimalizací, fuzzy-logických modelů, na vývoj informačního systému, který pokryje veškeré procesy administrace, kontroly, realizace a vyhodnocení devizových obchodů a cizoměnných plateb. Výstupem bude unikátní SW aplikace určená finančním subjektům podnikajícím v oblasti devizových obchodů.

 

1.července 2015

oppi
Projekt, registrační číslo: 2.2 ITS03/617
Vývoj SW produktu pro EMS (Energy management system)
 
Dne 30. 6. 2015 oficiálně skončila realizace dotačního inovačního projektu "Vývoj SW produktu pro EMS", který byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Inovační projekt zaměřený na vytvoření SW produktu pro podporu procesů energetického managementu na straně odběratelů byl realizován prostřednictvím 3 výrobních etap, které zahrnovaly všechny vývojové činnosti nezbytné pro realizaci SW produktu.

V první etapě byla vytvořena globální architektura a první prototyp aplikace zahrnující následující funkcionality: identifikace odběrných míst a jejich správa, definice odběrných plánů a shromažďování naměřených údajů. V rámci druhé etapy došlo k vytvoření druhé verze prototypu aplikace s navazujícími funkcionalitami: Analýza získaných údajů a hledání anomálií v naměřených datech a predikce a modelování budoucích spotřeb a hledání optimální cesty.

V závěrečné etapě došlo k celkovému testování a integraci jednotlivých modulů a funkcionalit v jedno komplexní řešení. Zároveň byly zpracovány vizualizační funkce a uživatelské příručky.

V souladu s plánem bylo vytvořeno SW dílo, které umožňuje díky technologii HTML5 dostupnost produktu na všech typech zařízení (desktopy, noteboky, tablety, smart phony, atd.). Řešení je navrženo tak, aby bylo možné nabídnout produkt i jako ASP službu na principu cloud computing. Implementace nových technologií přinesla vedle vyšší systémové funkčnosti (rozšíření portfolia ovládacích prvků) i zvýšení efektivnosti výroby (změny a úpravy budou realizovány v jednom prostředí .NET).

Vedle technologického posunu byly do cílového řešení EMS doplněny a zkvalitněny i konkrétní oblasti aplikační funkcionality. Řešení zahrnuje všechny procesy energetického managementu od sběru dat prostřednictvím dálkových odečtů, přes čištění a transformaci dat (provázání spotřeby na konkrétní útvary, plochy, zařízení, procesy apod.) až po prezentaci dat jednotlivým spotřebitelům v reálném čase tak, aby mohli své energetické chování aktivně ovlivňovat. Součástí řešení je také analytický modul pro hledání anomálií a plýtvání, který prostřednictvím algoritmů umělé inteligence vyhledává vzájemné nesrovnalosti mezi chováním objektu a spotřebovávanou energií.

 

7. ledna 2015

logolink up

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Společenský účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2007 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 3.4.2014 do 30.9.2014 bylo u zaměstnavatele TESCO SW a.s. IČ: 25892533 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 89.000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj., 75.650,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj., 13.350,- Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

 

5. dubna 2014

oppi

Projekt, registrační číslo: 2.2 ITS03/617
Vývoj SW produktu pro EMS (Energy management system)

Dne 4.4. 2014 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), programu ICT a strategické služby – Výzva III., kterým je projekt " Vývoj SW produktu pro EMS (Energy management system)" oficiálně schválen ke spolufinancování z prostředků strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR. Předmětem projektu je vytvoření SW produktu pro podporu procesů energetického managementu na straně odběratelů. Cílem projektu je vytvořit komplexní nástroj, který odběratelům umožní efektivním způsobem v reálném čase měřit a tedy řídit spotřebovávané energie a tak hledat úspory pro posílení své konkurenceschopnosti.

 
 
3. února 2014
 
    
OPPI 

 

Projekt, registrační číslo: 2.2 ITS03/089

Inovační upgrade SW produktu "Monitorování a řízení projektů" na platformu MS SilverLight  

 

Dne 31. 1. 2014 oficiálně skončila realizace dotačního inovačního projektu upgrade SW produktu "Monitorování a řízení projektů" na platformu MS SilverLight, který byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Realizace projektu probíhala od 1. 2. 2011 prostřednictvím 4 výrobních etap, které zahrnovali všechny vývojové činnosti nezbytné pro realizaci SW produktu. V první etapě byla definována strategie produktu zahrnující dílčí cíle, kterými výsledné dílo bude disponovat a koncepce projekčně-analytického řešení, které jednotlivým aplikačním procesům definovalo funkční aplikační bloky. Druhá a třetí etapa zahrnovala kompletní realizaci vývoje cílového řešení IS MMP postupně v jednotlivých vývojových prototypech. Poslední (čtvrtá) etapa se věnovala testování vyrobeného řešení, odstraňování chyb a vytvoření potřebné dokumentace.

 
V souladu s plánem bylo vytvořeno SW dílo, které umožňuje díky technologii SilverLight plnohodnotné fungování v prostředí Internet/Intranet. Důležitým aspektem nového řešení je schopnost implementovat klientskou stranu IS na zařízení různých typů (klasické PC, tablety, PDA, apod.). Implementace nových technologií přineslo vedle vyšší systémové funkčnosti (rozšíření portfolia ovládacích prvků) i zvýšení efektivnosti výroby (změny a úpravy budou realizovány v jednom prostředí .NET). Vedle technologického posunu byly do cílového řešení IS MMP doplněny a zkvalitněny i konkrétní oblasti aplikační funkcionality. Jedná se zejména o podporu řídících procesů nad projekty (obecné workflow, lhůty, kontroly, alerty, notifikace, podpora vytváření manažerských reportů ...), zkvalitnění SW podpory pro zadavatele základních projektových dat (standardizace vstupních dat, napojení na nástroje MS Office, rozšíření podpory vedoucích projektů, ...), či prohloubení zobecnění dosavadní funkcionality SW produktu oproti 2. generaci.

 

2. ledna 2014

oppi

Projekt, registrační číslo: 2.2 ITS03/617
Vývoj SW produktu pro EMS (Energy management system)

Dne 1. 1. 2014 byla zahájena realizace projektu s názvem "Vývoj SW produktu pro EMS (Energy management system)". Na podporu realizace projektu byla podána Žádost o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), ICT a strategické služby – Výzva III. Cílem programu je pomocí dotací podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb, podpořit investování a tvorbu nových pracovních míst v ICT sektoru, a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti a růstu ICT sektoru v České republice, dále také podpora vybraných strategických služeb s úzkou návazností na informační a komunikační technologie a výrazným mezinárodním zaměřením, které by měly vést ke snižování nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích, a tím přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Projekt svým zaměřením naplňuje cíle programu, inovativním řešením ve formě software pro EMS, který zahrnuje všechny procesy energetického managementu, je podpořena konkurenceschopnost a růst ICT sektoru v České republice. Novým systémem bude trh rovněž obohacen o další ICT řešení, které umožní optimalizovat životní cyklus energií od jejich výroby, přes distribuci, až po spotřebu. Cíl rozvoje lidských zdrojů a tvorby kvalifikovaných pracovních míst bude naplněn vytvořením deseti nových pracovních míst.

 

6. května 2013
 
     dotace
 

Projekt CZ. 1.04/1.1.02/94.00389

 

Inovativní systém odborného vzdělávaní zaměstnanců TESCO SW a.s.

 

Realizací projektu (1. 5. 2013 – 30. 4. 2015) dojde zejména ke zvýšení kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců společnosti TESCO SW a.s., což bude mít za následek posílení udržitelnosti pracovních míst a celkové konkurenceschopnosti žadatele. Aktivity, které směřují ke splnění výše uvedených výsledků, zahrnují inovaci stávajícího systému vzdělávání, která vychází z potřeby motivovat zaměstnance ke zvyšování jejich kvalifikace a odborné úrovně.

 

V rámci první klíčové aktivity dojde k provázání systému vzdělávání ve společnosti se systémem hodnocení zaměstnanců a přenesení odpovědnosti za odborné know-how ve vybraných oblastech na tzv. gestory. Gestoři budou odpovědní za vytvoření nástrojů a postupů pro zjišťování odborné úrovně zaměstnanců a následně i za samotné vzdělávání a šíření znalostí napříč organizací.

 

Druhou klíčovou aktivitou je realizace odborného vzdělávání, díky níž dojde ke zvýšení kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců. Vzdělávání zahrnuje externí odborná školení zejména v oblasti IT. Interním lektorům bude poskytnuta možnost získání základních pedagogických dovedností. V rámci této klíčové aktivity se počítá se zapojením zaměstnanců nad 50 let a zaměstnanců, kteří budou v té době na mateřské nebo rodičovské dovolené.

 

Třetí a poslední klíčová aktivita - rovné příležitosti mužů a žen - bude zaměřená na zlepšování podmínek rovných příležitostí uvnitř organizace a to zapojením zaměstnanců na MD/RD do vzdělávacího systému společnosti.

EU_aktivní stárnutí

 

7. prosince 2012

 
Seventh framework programme 

Projekt optimalizace spotřeby tepelné energie EcoThermo

 

Společnost TESCO SW a.s. se stala členem mezinárodního konsorcia, v rámci kterého se podílí na řešení vědecko-výzkumného projektu v oblasti energetiky. Projekt je spolufinancován Evropskou komisí prostřednictvím tzv. 7. rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace.

 

Členy konsorcia jsou společnosti Ingenia (koordinátor projektu), Polito, INRIM (všichni ITA), K2N (VB), Cleopa (NĚM), Betronic (NIZ), TESCO SW a.s.Univerzita Palackého Olomouc (obě CZ).

 

Hlavním cílem projektu, který bude realizován v období 1. 10. 2012 – 30. 9. 2014, je vytvoření termoregulačního systému za účelem optimalizace spotřeby tepelné energie a přesného alokování nákladů mezi bytové jednotky.

 

Společnost TESCO SW a.s. se podílí zejména na vývoji IT expertního systému, který bude monitorovat, predikovat a řídit výkon tepelných zdrojů využívaných v jednotlivých obytných domech.

 

 

31. prosince 2011

 
     dotace
 

Komplexní systém vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s.

 

V rámci projektu Komplexní systém vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. financovaného z prostředků Evropské unie, bylo za období roku 2011 realizováno dle plánu celkově 28 specifických odborných školení v oblastech potřebných pro další rozvoj společnosti. Za dobu realizace projektu (tj. od 01/2010 – 12/2011) bylo celkově uskutečněno 65 specifických odborných školení a v různých oblastech celkově proškoleno 83 zaměstnanců společnosti TESCO SW a.s..

 

 

 

 
 
24. října 2011
 
     dotace
 

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00002
Společensky účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond na našem úřadu práce?

V letech 2008 - 2011 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Společensky účelná pracovní místa. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 13. 4. 2011 do 30. 6. 2011 bylo u zaměstnavatele TESCO SW a.s. prostřednictvím Úřadu práce České republiky – krajská pobočka v Olomouci v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo SÚPM částkou 27 000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 22 950,- Kč, ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 4 050,- Kč.

Pracovní místa vyhrazená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče ve věku nad 50 let, se zdravotním handicapem, neuplatnitelnou kvalifikací nebo dlouhodobě stojící mimo trh práce. Těmto uchazečům tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

 

 
5. října 2011
 

     eu-oppi

 

Projekt, registrační číslo: 2.2 ITS01/101
Inovační upgrade IS FAMA+ na platformu Microsoft SilverLight

 

Dne 30. 9. 2011 oficiálně skončila realizace dotačního inovačního projektu upgrade IS FaMa+ na platformu SilverLight, který byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Realizace projektu probíhala od 1. 10. 2008 prostřednictvím 4 výrobních etap, které zahrnovali všechny vývojové činnosti nezbytné pro realizaci IS. V první etapě byla definována strategie produktu zahrnující dílčí cíle, kterými výsledné dílo bude disponovat. V druhé etapě vzniklo projekčně-analytické řešení, které jednotlivým FM procesům definovalo funkční aplikační bloky. Součást druhé etapy bylo vytvoření prototypu tak, aby již v projekční fázi byla ověřena realizovatelnost navrženého řešení. Třetí etapa byla ve znamení designu a programování, jejímž výsledkem byl vznik vlastního SW produktu. Poslední etapa se věnovala testování vyrobeného řešení, odstraňování chyb a vytvoření potřebné dokumentace.

 

V souladu s plánem projektu bylo vytvořeno SW dílo, které umožňuje díky technologii SilverLight plnohodnotné fungování v prostředí Internet/Intranet. Důležitým aspektem nového řešení je schopnost implementovat klientskou stranu IS na zařízení různých typů (klasické PC, tablety, PDA, apod.). Implementace celé řady norem a doplnění chybějící funkcionality v oblasti hodnotové analýzy a skladového hospodářství je další přidanou hodnotou inovovaného řešení IS FaMa+ Silverlight. Dalšími klíčovými vlastnostmi, které se podařily v rámci inovace zrealizovat je plnohodnotná integrace s MS Office, plnohodnotná podpora kompetencí a WF v prostředí LightWeb, SMS a email notifikace, automatizované generování sestav do formátů DOC, PDF, XLS, RTF, ODF a v neposlední řadě plnohodnotná grafická vizualizace pasportních dat.

 

15. srpna 2011
 
     dotace
 

Komplexní systém vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s.

V rámci projektu Komplexní systém vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. financovaného z prostředků Evropské unie, bylo vypsáno další výběrové řízení na dodání II. etapy specifických odborných školení pro zaměstnance TESCO SW a.s. Více informací v sekci „O společnosti“ – „ Výběrová řízení“.

 

 
5. dubna 2011

     eu-oppi

Dne 4. 4. 2011 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), programu ICT a strategické služby – Výzva III., kterým je projekt "Inovační upgrade SW produktu "Monitorování a řízení projektů" na platformu MS SilverLight" oficiálně schválen ke spolufinancování z prostředků strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR. Předmětem projektu je inovace SW produktu "Monitorování a řízení projektů" na moderní systémovou platformu, která vedle navýšení provozních parametrů umožní doplnit SW produkt o novou funkčnost podporující nové pracovní postupy a metody. Inovace spočívá v technologickém upgradu SW produktu na platformu Microsoft SilverLight, která zvýší konkurenceschopnost SW a produktivitu jeho dalšího vývoje. Konkurenceschopnost bude dosažena použitím moderního prostředku pro klientské rozhraní, umožňující práci s SW na osobních počítačích i na přenosných zařízeních (PDA a MDA), která nabízí vyšší uživatelský komfort v podobě práce v terénu. Produktivita bude zvýšena nasazením jedné inovativní prezentační platformy pro většinu klientských zařízení (osobní počítač, tenký klient, terminálový klient, PDA, MDA a další). V rámci realizace projektu bude vytvořeno celkem 10 pracovních míst.

 

2. února 2011

     eu-oppi

Dne 1. 2. 2011 byla zahájena realizace projektu s názvem "Inovační upgrade SW produktu "Monitorování a řízení projektů" na platformu MS SilverLight". Na podporu realizace projektu byla podána Žádost o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), ICT a strategické služby – Výzva III. Cílem programu je pomocí dotací podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb, podpořit investování a tvorbu nových pracovních míst v ICT sektoru, a tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti a růstu ICT sektoru v České republice, dále také podpora vybraných strategických služeb s úzkou návazností na informační a komunikační technologie a výrazným mezinárodním zaměřením, které by měly vést ke snižování nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích, a tím přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.
Projekt plně koresponduje s cíly programu ve smyslu technologické inovace stávajícího IS na vyšší systémovou platformu. Realizace projektu umožní nejen zvýšit provozní parametry stávajícího IS, ale také zefektivní činnosti v podniku (zejména výrobu a vývoj), čímž dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti produktu, společnosti a tím i růstu ICT sektoru v Olomouckém kraji, potažmo České republice.

 

31. prosince 2010
 
     dotace
 

Komplexní systém vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s.

V rámci projektu Komplexní systém vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. financovaného z prostředků Evropské unie, bylo za období roku 2010 realizováno dle plánu celkově 37 specifických odborných školení v oblastech:

  • Správa IIS TESCO – specifická vzdělávání v oblasti systémových SW nástrojů pro TESCO SW a.s.
  • Vzdělávání v oblasti expertních a databázových znalostí a zkušeností pro inovace SW produktu FaMa a FaMa ++,
  • Specifické vzdělávání v oblasti projekce a analýzy SW produktů.
  • Specifické vzdělávání v oblasti SW vývojových nástrojů pro TESCO Tools.
  • Pedagogické minimum pro interní lektory TESCO SW a.s.

K 31.12.2010 bylo celkově podpořeno 63 zaměstnanců společnosti TESCO SW a.s.

 

8. února 2010
 
     dotace
 

Komplexní systém vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s.

V rámci projektu Komplexní systém vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. financovaného z prostředků Evropské unie, bylo vypsáno výběrové řízení na dodání specifických odborných školení pro zaměstnance TESCO SW a.s.
Více informací v sekci „O společnosti“ – „ Výběrová řízení“.

 

12. ledna 2010
 
 
 

     dotace

 

Dne 5. 1. 2010 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v globálním grantu - další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblast průmyslu - EDUCA, blíže pak v oblasti podpory 4.1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti, projektu "Komplexní systém vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. (dále jen „Komsys“)“, jež byl oficiálně schválen k financování z prostředků ESF a prostředků národního spolufinancování ze státního rozpočtu ČR. Dne 5.1. 2010 byla zahájena realizace tohoto projektu. Projekt KOMSYS je zaměřen na realizaci dalšího specifického vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. a zvýšení tak udržitelnosti zaměstnání zaměstnanců ve společnosti TESCO SW a.s.. Současně je projekt zaměřen na přechod od klasického modelu vzdělávání a školení zaměstnanců pro jednotlivce či skupinu s minimální motivací na moderní systém vzdělávání se v duchu „Učící se organizace“. Zaměstnanci takovéto organizace jsou motivováni rozvojem svých vlastních kompetencí, zvyšováním vlastní kvalifikace a dobrovolně z vlastní iniciativy se podrobují procesům neustálého rozšiřování svých vědomostí a dovedností. Efektem je kromě jiného zdokonalování vlastní práce zaměstnance a zlepšování celkových výsledků společnosti.

 

3. července 2009

Dne 1. 7. 2009 zahájila Moravská vysoká škola Olomouc realizaci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV“, který je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem projektu je nabídnout akademickým a ostatním pracovníkům, působícím ať již přímo nebo nepřímo v oblasti VaV, kvalitní pokračování v  jejich odborných znalostech. Předmětem projektu je navržení funkčního systému vzdělávání vědecko-výzkumných pracovníků aplikovatelného na VŠ, vědecko-výzkumné instituce i soukromé společnosti, zpracování metodik a studijních opor pro navržené vzdělávání a realizace pilotního ověření systému vzdělávání pro zaměstnance Moravské vysoké školy Olomouc a partnerské organizace. TESCO SW a.s. se na projektu podílí formou nefinančního partnerství, které spočívá především v účasti vybraných zaměstnanců na pilotním ověření navrženého vzdělávání. Dalšími partnery projektu jsou Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola logistiky Přerov a Fyzikální ústav Akademie věd ČR. Více informací naleznete na webových stránkách projektu: http://www.mvso.cz/veda-vyzkum-inovace/projekty/projekt-apsys/.

 

 
29. dubna 2009

Dne 28.4. 2009 bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), programu ICT a strategické služby – Výzva I., kterým je projekt "Inovační upgrade IS FAMA+ na platformu Microsoft SilverLight" oficiálně schválen ke spolufinancování z prostředků strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR. Předmětem projektu je inovace IS FAMA+ (jedná se o SW pro podporu řízení a administrace procesů v oblasti Facility Management) na vyšší systémovou platformu, která vedle navýšení provozních parametrů umožní doplnit IS o novou funkčnost podporující nové pracovní postupy a metody. Realizace projektu navazuje na dlouhodobou strategii společnosti, která se orientuje na dodávku vlastního SW řešení pro oblast Facility Management. V neposlední řadě dojde realizací projektu k vytvoření deseti nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst.

 

24. října 2008

Dne 1. 10. 2008 byla zahájena realizace projektu s názvem "Inovační upgrade IS FAMA+ na platformu Microsoft SilverLight". Na podporu realizace projektu byla podána Žádost o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), ICT a strategické služby – Výzva I. Cílem programu je pomocí dotací podpořit konkurenceschopnost a růst ICT sektoru v České republice, podpořit nabídku nových informačních systémů a ICT řešení, nových softwarových produktů a služeb. Předmětem projektu SilverLight je inovace IS FAMA+ na vyšší systémovou platformu, která umožní nejen zvýšení provozních parametrů stávajícího IS, ale také zefektivní činnosti v podniku (zejména vývoj a výrobu). Celkově by měla realizace tohoto projektu přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti produktu, společnosti a tím i k růstu ECT sektoru v České republice.

 

11. února 2008
Dne 31. 1. 2008 byl ukončen projekt projekt OPPP Marketing s názvem "Rozšíření obchodních aktivit TESCO SW na zahraničních trzích (Rusko)", jehož realizaci jsme zahájili dne 8. 8. 2007. Projekt, který je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a prostředků strukturálních fondů ES, byl zaměřen zejména na překlady demoverzí našich SW produktů pro potenciální zahraniční zákazníky a obchodní partnery. V rámci tohoto projektu jsme se zaměřili také na překlad www stránek (dosud v českém a anglickém jazyce) do ruského jazyka. V neposlední řadě přispěl projekt také k vytvoření informativních letáků o produktu Korund+ a segmentových letáků FaMa+ (s důrazem na zdravotnictví, státní správu + samosprávu, průmysl a škoství), oba tyto letáky jsou nyní k dispozici v cizojazyčné verzi. Pro lepší prezentaci naší společnosti na konferencích se zahraniční účastí byl vyroben propagační stojan o SW produktu FaMa+ rovněž v cizím jazyce.  
 
 
11. září 2007
 
Dne 8.8. 2007 byla zahájena realizace projektu OPPP Marketing s názvem "Rozšíření obchodních aktivit TESCO SW na zahraničních trzích (Rusko)" spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a prostředků strukturálních fondů ES. V rámci projektu počítáme s realizací překladu demoverze produktu FaMa+ a Korund+ do ruštiny a slovenčiny, aby bylo možné tyto produkty lépe propagovat na zmíněných zahraničních trzích. Dalším z řady záměrů je překlad stávajících webových stránek, které jsou prozatím pouze v české a anglické verzi také do verze ruské. V rámci obchodních jednání na zahraničních trzích by měli být obchodníci "vybavení" také informativními letáky, a to jak produktovými (Korund+), tak také segmentovými (v oblasti jednotlivých segmentů produktu FaMa+ - jedná se o zdravotnictví, státní správu+samosprávu, průmysl a školství). V průběhu realizace tohoto projektu se počítá ještě s dalšími aktivitami, které podpoří naše vystupování na zahraničních trzích (v SR a Rusku).
 
 
4. června 2007
Dne 31.5. 2007 byl ukončen projekt OPPP Marketing I. – „Rozšíření exportních aktivit“ (zahájen 1. 3. 2006) a zároveň byla Regionální kanceláři CzechInvestu pro Olomoucký kraj doručena závěrečná zpráva spolu s žádostí o platbu a dalšími nezbytnými dokumenty týkajícími se projektu. V rámci projektu jsme se zaměřili zejména na tvorbu propagačních materiálů, jak firemních, tak i produktových. K propagaci společnosti jsou důležité taktéž webové stránky, jejichž grafický návrh, tvorba, implementace i překlad jsou zahrnuty rovněž v projektu. Demoverze produktů pro zákazníky jsme ve spolupráci s překladatelskou agenturou lokalizovali do slovenské a anglické podoby. Dále jsme využili možnosti zúčastnit se několika slovenských konferencí (konkrétně v Bratislavě – na konferenci FM, v Hágách – na kongresu NIS a také v Donovalech – konference WBI). K propagaci společnosti a jejího produktu posloužil také propagační stojan ( o produktu FaMa) v anglickém jazyce, jehož grafický návrh, tvorba, zakoupení konstrukce a samotný tisk je také součástí projektu. Díky těmto aktivitám jsme zajistili „zviditelnění“ společnosti směrem k potenciálním zákazníkům v zahraničí.
 
 
3. ledna 2007
Dne 31. 12. 2006 došlo k ukončení realizace projektu "Podpora konkurenceschopnosti TESCO SW prostřednictvím zvýšením adaptability zaměstnanců", který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. Projekt byl součástí dlouhodobého systému vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a umožnil jim v průběhu minulého roku zvýšit si odbornou kvalifikaci, příp. získat certifikaci, jak v oblasti informačních technologií, tak v oblasti obchodně-manažerské a jazykové.
 
 
3. ledna 2007
Dne 23. 12. 2006 došlo ke schválení projektu OPPP Marketing s názvem „Rozšíření obchodních aktivit TESCO SW na zahraničních trzích (Rusko)“, který je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a prostředků strukturálních fondů ES. Program podporuje zejména marketingové aktivity malých a středních podniků související s jejich vstupem na zahraniční trhy. Cílem projektu je především rozšíření exportních aktivit společnosti na nových odbytových teritoriích (ruský trh), s využitím návazných marketingových kroků, a dále též rozšíření exportu dalších produktů společnosti do stávajících a nových segmentů Slovenské republiky.
 
 
11. srpna 2006
Dne 1. 3. 2006 jsme zahájili realizaci projektu OPPP Marketing s názvem "Rozšíření exportních aktivit TESCO SW a.s.". Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a prostředků str