28. 1. 2020 - Veřejné zakázky v praxi: Národní elektronický nástroj - pohled zpět i vpřed

zpět na Novinky
Veřejné zakázky v praxi: Národní elektronický nástroj - pohled zpět i vpřed

Zdroj: Veřejné zakázky v praxi, leden 2020

Když se řekne NEN, vybaví se zadavatelům Národní elektronický nástroj. Tedy elektronický systém umož­ňující administraci veřejných zakázek v elektronické formě. Systém, který je pro většinu ústředních orgá­nů státní správy povinný a naopak pro nemalou část zadavatelů české republiky zcela dobrovolný. Jaká je však jeho podstata? A co všechno zadavatelům nabízí? 

O NEN bylo a ještě bude na­ psáno mnoho. V minulosti se o něm psalo víceméně výhradně negativně. Avšak nyní zjevně pozitiva nástroje jeho zápo­ry převyšují. Odpověď na otázku, zda tomu tak skutečně je, hledají následující řádky. 

Počáteční kroky 
Jak uvádí Strategie elektronizace zadáváni veřejných zakázek pro období let 2016-2020: ,,Minister­stvo pro místní rozvoj vyvinulo Ná­rodní elektronický nástroj (NEN) pro zadávání veřejných zakázek s cílem zavést moderní informační a komu­nikační technologie do procesů za­dávání veřejných zakázek a zajistit dostupnost elektronického nástroje umožňujícího komplexní podporu celého životního cyklu veřejné za­kázky 100 % zadavatelů, nikoli pou­ze ústředním orgánům státní správy, a to v souladu s cíli Strategie elektro­nizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011-2015."

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) si tak stanovilo nemalý cíl. Podařilo se mu jej realizovat v roce 2014, jelikož k 5. 8. 2014 uložila mi­nistryně na základě usnesení vlády č. 628 z 30. 7. 2014 k používání národního elektronického nástroje v rámci národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek zahájit otevřený zkušební provoz NEN, v jehož rámci budou moci zadavatelé ve smyslu ust. § 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej­ných zakázkách, ve znění pozděj­ších předpisů (ZVZ) a ust. § 2 záko­na č. 139/2006 Sb., koncesní zákon, ve znění pozdějších předpisů ("koncesní zákon") testovat funkč­nost NEN ve zkušebním prostředí. 

Fakticky byl provoz NEN spuš­těn od ledna 2015 s tím, že k ost­rému provozu - možnosti zadávat v NEN veřejné zakázky v souladu s pravidly ZVZ a koncesního záko­na - došlo v srpnu téhož roku. Jako jeden z prvních zadavatelů jej začal samozřejmě využívat jeho autor, MMR. Nebylo však jediné a brzy se k němu připojili i další zadavatelé, jako například Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo kultury, přes­tože užívání systému bylo v roce 2015 stále na bázi dobrovolnosti zadavatelů. 

V roce 2016 byl NEN upraven tak, aby zadavatelé mohli realizovat veřejné zakázky v sou­ladu se ZZVZ, který kladl důraz nejen na jejich zadávání, ale nově i na dodržování pravidel elektro­nické komunikace zadavatele v zadávacím řízení. 

Smysl národního elektronického nástroje
Podíváme-li se na vývoj systému NEN, lze v něm vypozorovat i smysl sledovaný MMR: vytvořit elektro­nický nástroj, který všem zadava­telům umožní realizaci (nejen) tzv. elektronického zadávání veřejných zakázek. Daný cíl hodlalo MMR splnit komplexně, tzn. že NEN měl (musel) umožňovat zadávání všech typů veřejných zakázek všemi zadavateli, na něž dopadá povinnost zadávat podle ZZVZ, ale musel se rovněž flexibilně přizpůsobit zada­vatelům, kteří se dobrovolně roz­hodnou postupovat podle ZZVZ. 

NEN měl rovněž zajistit pruž­nost zadávání všemi zadavateli v rámci jejich vnitřních předpi­sů a v souladu s jejich „zadávací" praxí. Dále mu bylo uloženo nabídnout možnost sdílet data pro­střednictvím dalších systémů eGovernmentu, relevantních interních systémů zadavatelů a dodavatelů a rovněž možnost budoucí rozši­řitelnosti systému NEN směrem k dalším fázím eProcurementu, ze­jména k elektronickému objedná­vání a fakturaci.

Cíle, jež měl NEN v tak krátké době splnit (jeho vývoj v podsta­tě probíhal v letech 2012-2014), byly na jeden systém relativně velké - což také patří k důvodům, proč pro něj bylo obtížné stát se okamžitě po svém vytvoření konkurenceschopným vůči jiným elek­tronickým nástrojům, které na poli veřejných zakázek již několik let fungovaly. Na druhé straně však MMR sledovalo nutnost zajistit všem zadavatelům zadávajícím podle pravidel ZZVZ komfort jed­notného systému, přestože zpočát­ku ne tak uživatelsky přívětivého, avšak funkčního.  

Funkce systému 
Podíváme-li se na hlavní funkce NEN, tou základní je, že jde o elek­tronický nástroj podle § 28 odst. 1 písm. i) ZZVZ. NEN je tedy pro­gramovým vybavením, které je spojeno se sítí či službou elektronických komunikací a umožňuje je­jím prostřednictvím příjem: nabí­dek; předběžných nabídek; žádostí o účast; žádosti o zařazení do sys­tému kvalifikace dle § 166 odst. S ZZVZ; žádostí o účast či návrhů v soutěži o návrh; nebo aukčních hodnot v elektronické aukci - a to v elektronické podobě, včetně je­jich zpracování zahrnujícího digi­tální kompresi a uchovávání dat i pořízení záznamů o provedených úkonech,jež tvoří nedílnou součást jejich programového vybavení.

NEN rovněž ve svém základu plní funkci profilu zadavatele, tzn. že je elektronickým nástrojem, kte­rý umožňuje neomezený dálkový přístup a na němž zadavatel uve­řejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. Ne všechny elektronické nástroje obě výše uvedené funkcionality plni­ly již od počátku svého fungování tak jako NEN. Bylo to zřejmé pře­devším v říjnu 2018 při přechodu zadavatelů na plnou elektronizaci komunikace v zadávacím řízení. 

Proč používat právě NEN? 
Především proto, že nejde jen o tzv. komerční elektronický nástroj, ale o elektronický nástroj státu, což eliminuje situace jako ukončeníprovozu elektronického nástroje wze dne na den", jak se v minulosti některým provozovatelům systé­m u elektronického nástroje poda­řilo. Na druhou stranu skutečnost, že NEN představuje elektronický nástroj státu, znamená jistou ne­pružnost v rozvoji systému. MMR je totiž coby veřejný zadavatel ve smyslu ZZVZ povinno veškeré jím požadované plnění, tedy i pří­padný rozvoj a úpravy NEN, realizo­vat výhradně jako veřejnou zakáz­ku - tj. jako veřejnou zakázku, jež musí být zadávána v souladu s pra­vidly ZZVZ. Uvážíme-li v této sou­vislosti množství elektronických nástrojů, pak prosazení NEN a jeho zefektivnění dalo MMR nemalou práci, avšak s kladným výsledkem. 

Další důležitou vlastností NEN tvoří jeho komplexnost. Na rozdíl od mnoha komerčních elektronic­kých nástrojů dává zadavatelům možnost využívat všechny institu­ty pro elektronické zadávání veřej­ných zakázek, ať už se jedná o elementární funkcionalitu v podobě elektronického podávání nabídek, o možnost šifrování nabídek doda­vatelů, či elektronickou aukci nebo dynamický nákupní systém. 

Zadání VZ neznamená jen využití elektronického nástroje po dobu běhu lhůty pro podání na­bídek. Nástroj je nutné mít aktivní i minimálně po dobu 2 let uveřej­ňování dokumentů vztahujících se k VZ. Zadavatel je tedy v souladu s vyhláškou č. 168/2016 Sb. povi­nen zajistit uveřejnění všech do­kumentů a informací, které byly uveřejněny na profilu zadavatele, minimálně po dobu 2 let od jejich uveřejnění.

V neposlední řadě je NEN všem zadavatelům a dodavatelům poskytován zdarma, bez ohledu na množství veřejných zakázek, jež zadavatelé v systému realizují, anebo dobu, po kterou budou NEN využívat. Jedná se o nespornou vý­hodu zejména pro ty z nich, kteří zadávají jednu „velkouu veřejnou zakázku ročně a nechtějí hradit ne­malé poplatky komerčním elektro­nickým nástrojúm.

Budoucnost NEN se bude odvíjet od jeho schopnosti pružně reagovat na změny systémů elek­tronického zadávání a na konku­renční elektronické nástroje. 

Mezi zásadní výhody NEN lze zařadit i rozsáhlou metodickou podporu MMR v podobě bezplat­ných školení, metodických příru­ček či hotline linky nebo možnost využívat systém zkušenými zada­vateli v jeho zjednodušené verzi či v té plné, po níž nejvíce sahají zadavatelé začínající. Podíváme-li se na pozitiva NEN nejen ze strany zadavatele, patři k jeho nesporným výhodám zvýšení transparentnosti zadáváni, přičemž systém posky­tuje informace o veřejných zakáz­kách na jednom místě a všem za­interesovaným osobám jsou (opět) zdarma poskytovány informace o veřejných zakázkách podle jejich výběru.

Budoucnost NEN 
NEN je na poli elektronických ná­strojú nejmladším členem, ale ni­koliv nevýznamným. Svou roli hraje i fakt, že na základě usnesení vlády č. 467/2017 z 21.6.2017, o uložení povinnosti využívat Národní elek­tronický nástroj při zadávání ve­řejných zakázek, a usnesení vlády č. 408/2018 z 19.6.2018, o změně usnesení vlády č. 467 z 21.6.2017, byla veřejným zadavatelúm podle § 4 odst. 1 písm. a) a c) ZZVZ - tj. ústředním orgánúm státní správy - uložena povinnost od 1.7.2018 používat NEN pro zadávání veřej­ných zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH. Díky tomu systém v současné době pokrývá zhruba 20 % trhu ve­řejných zakázek.

MMR se snaží vyjít vstříc všem požadavkúm uživatelú systémů NEN, ačkoliv jsou často protichůd­né. Nicméně vyslyšelo připomín­ky zadavatelů týkající se pomalé odezvy systému a začátkem roku 2020 plánuje nasazení nové verze provozované v prostředí HTML 5, jež odezvy systému několikaná­sobně zrychli. Současná verze pro zadavatele bude dostupná spolu s novou verzi minimálně po celý rok 2020, přičemž bude možné pracovat současně v obou těchto verzích. 

Spolu s novou verzí NEN dojde i k úpravě vzhledu prostředí a větší uživatelské přivětivosti pro zadavatele. MMR společně s nasazením nové verze pro zadavatele plánuje rozsáhlou informační a školící kam­paň. Od roku 2015 zdarma proško­lilo přes 6 000 uživatelů z řad zada­vatel u i dodavatelů a více než 1 500 uživatelů absolvovalo e-learningo­vý kurz NEN. 

Má NEN šanci být konkurenceschopný? 
Bezpochyby má. Svědčí o tom stá­vající závěry statistik: Například v průběhu září 2019 narostlo využí­vání NEN při zadávání veřejných za­kázek o 10 733 604 633 Kč bez DPH na 227 337 658 218 Kč bez DPH. Celkový počet zadávaných veřej­ných zakázek stoupl na 63 882. Po­čet zadavatelů užívajících systém NEN činí 1 582 a počet dodavatelů vzrostl na 13 669, přičemž v letech 2018 i 2019 činil nárůst v prúměru více než 100 nově zaregistrovaných dodavatelů týdně.

SHRNUTÍ
Rok 2020 by měl být pro NEN plný změn, ale zároveň i poklidný. O poklidný rok půjde pro zadavatele, neboť budou zadávat VZ v nové a rychlejší verzi. Neočekávají se tedy výrazné změny samotného prostředí ani po­stupů pro zadávání VZ. Z pohledu MMR jako správce NEN však bude letopočet 2020 rokem upevňování a zkvalitňování systému, tzn. že bude neustále praco­vat na jeho bezproblémovém provozu.

Ing. Jan Ségl 
Ministerstvo pro místní rozvoj 

Převzato z: Veřejné zakázky v praxi, leden 2020

nen2.png