Skip to content
AML monitoring

AML Monitoring

Služba je poskytovaná pomocí online softwarového nástroje signalizujícího riziko existence sankce u vybraných subjektů účastnících se legislativně vymezených procesů ve finančnictví či veřejné správě, tzn. např. u klienta finančních institucí, účastníka zadávacího řízení nebo žadatele o dotaci a jejich skutečné majitele.

Hlavní parametry

  • Stand-alone služba s API
  • Automatické stahování sankčních listin (EU, OFAC, MFČR, MFPL, UK, UN, podpora uživatelských listin)
  • Podpora kontroly listin vůči datům (po aktualizaci listiny) i opačně dat vůči listinám (po změně dat v aplikaci)
  • Podpora vyhledávacích algoritmů Jaro-Winkler a Beider-Morse (fonetický), lze přidat další algoritmy
  • Nastavitelná míra citlivosti na shodu
  • Testovací webové rozhraní

Ukázky obrazovek služby AML Monitoring

Princip fungování

Služba jako taková stahuje listiny a kontroluje subjekty a předává výsledky kontrol, tzn. jedná se o kontrolu sankčních listin a kontrolu rizikových zemí. Nástroj  signalizuje míru rizika existence sankce u ověřovaného subjektu (právnické či fyzické osoby) a uvádí konkrétní předpis, se kterým je daný subjekt v rozporu, včetně zdroje, na základě kterého je riziko signalizováno. Dále je uvedeno, od jakého data na daný subjekt dopadají sankce či kdy nastala jiná riziková událost. 

Kontrola vyhledá subjekt v aktuálně platném konsolidovaném seznamu fyzických a právnických osob, na které se vztahují finanční sankce Evropské unie, UN (OSN), UK, a USA – tzv. OFAC a sankční listina individuálně sestavená uživatelem služby. Vyhledává shodu při zadání nového záznamu subjektu, editaci záznamu subjektu a při spuštění funkce aktualizace sankční listiny. U víceslovných záznamů – vyhledávání shody probíhá na dva a více slov bez ohledu na jejich pořadí. 

Algoritmus implementuje tzv. „fuzzy“ vyhledávací dotaz. Měření podobnosti je založeno na Levenshteinově algoritmu. Protože ze své podstaty tento dotaz není příliš škálovatelný, je každý výraz ještě individuálně vyhodnocen a následně upraven. Pozitivní shoda je shledána v intervalu 0.85 až 1 (100% shoda). Pro každou organizaci (finanční instituci, veřejný subjekt,…) je v rámci služby možnost nastavit individuální úroveň shody.

Služba mimo jiné obsahuje i přehled již vyhledaných záznamů v sankčních listinách obsahuje záznamy s pozitivní shodou tak, aby byly vidět v jednom řádku(vedle sebe) bez potřeby dalšího kliku obě jména – to ze sankčního seznamu i to ze systému (klient, partner, banka…).

Služba obsahuje nejrůznější mechanismy upozorňování.

Příklad použití

Službu využívají různé finanční a státní instituce v rámci kontrolních mechanismů. Např. společnost Akcenta využívá službu jako nástroj pro posuzování rizik v rámci kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu u transakcí pro  klienty požadující směnu deviz či valut. Nastavení služby zahrnuje i povolení provedení kontrol na všech transakcích, tj příchozích i odchozích úhradách.