Skip to content

Compliance program

Rozhodli jsme se k účinné ochraně z oblasti práva trestního a zejména pak oblasti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v platném znění. Vybudovali jsme proto soubor vzájemně provázaných a vynucovaných opatření.

Při tvorbě, implementaci a následném provozování svého Compliance programu uvnitř organizace vycházíme z jasného přesvědčení, že jakékoli jednání, které může poškodit dobré jméno společnosti a tím negativně ovlivnit její postavení na trhu jako soutěžitele v rámci hospodářské soutěže, je považováno za krajně nežádoucí.

Etický kodex

Etický kodex je jedním z nejdůležitějších dokumentů zavedeného Compliance programu ve společnosti. Jeho účelem je vymezení a dodržování obecně uznávaných etických zásad zejména v oblastech obchodního styku, vztahu se zákazníky a partnery a v oblasti zdržení se jakéhokoliv protiprávního jednání a nezavdání příčiny vzniku rizik trestní odpovědnosti společnosti.

Etická linka

Neustále vyvíjíme maximální snahu o transparentnost všech svých aktivit a zároveň prevenci před jednáním neetickým, podvodným či pácháním jiných trestných činů osobami nejen ve vztahu k nám samotným.
 

Za tímto účelem byla z rozhodnutí vrcholového vedení společnosti zřízena Etická linka, jejímž účelem je umožnit anonymní podání Oznámení takového jednání, které se jeví oznamovateli:

– v rozporu s právními předpisy státu (zákony, vyhlášky, …),
– v rozporu interními normami společnosti (směrnice, politiky, příkazy,…),
– nebo upozorňující na neetické chování ve spojitosti se společností,
– nebo přímo navrhující opatření ke zlepšení.

Podporujeme a velmi si vážíme každého úplného a pravdivého podání informací jakékoli osoby, upozorňující na odchylky od přijatých pravidel etického chování a dodržování právních předpisů, které nemohou být případně z různých důvodů sděleny přímo.