Skip to content

Compliance program

Při tvorbě, implementaci a následném provozování svého Compliance programu uvnitř organizace vycházíme z jasného přesvědčení, že jakékoli jednání, které může poškodit dobré jméno společnosti a tím negativně ovlivnit její postavení na trhu jako soutěžitele v rámci hospodářské soutěže, je považováno za krajně nežádoucí.

Etický kodex

Etický kodex je jedním z nejdůležitějších dokumentů zavedeného Compliance programu ve společnosti. Jeho účelem je vymezení a dodržování obecně uznávaných etických zásad zejména v oblastech obchodního styku, vztahu se zákazníky a partnery a v oblasti zdržení se jakéhokoliv protiprávního jednání a nezavdání příčiny vzniku rizik trestní odpovědnosti společnosti.

Etická linka

Neustále vyvíjíme maximální snahu o transparentnost všech svých aktivit a zároveň prevenci před jednáním neetickým, podvodným či pácháním jiných trestných činů osobami nejen ve vztahu k nám samotným.

Za tímto účelem byla z rozhodnutí vrcholového vedení společnosti zřízena Etická linka, jejímž účelem je umožnit anonymní podání Oznámení takového jednání, které se jeví oznamovateli:

– v rozporu s právními předpisy státu (zákony, vyhlášky, …),

– v rozporu interními normami společnosti (směrnice, politiky, příkazy,…),

– nebo upozorňující na neetické chování ve spojitosti se společností,

– nebo přímo navrhující opatření ke zlepšení.

V případě, že jste zaměstnancem TESCO SW a.s. nebo osobou v obdobném postavení a chcete podat neanonymní oznámení o protiprávním jednání, se kterým jste setkali při výkonu své pracovní činnosti, využijte možnost podat oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Podporujeme a velmi si vážíme každého úplného a pravdivého podání informací jakoukoliv osobou s poukazem na odchylky od přijatých pravidel etického chování a dodržování předpisů, které nelze z různých důvodů přímo sdělit.